Szkoła Podstawowa

ul. Szkolna 1, 44-238 Przegędza
tel.: (32) 431 43 33
dyrektor: mgr Grażyna Fojcik

Szkoła Podstawowa im. Pawła Stalmacha w Przegędzy jest szkołą publiczną, której organem prowadzącym jest gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny. Nadzór pedagogiczny nad placówką sprawuje Kuratorium Oświaty w Katowicach. Szkoła jest jednostką budżetową, finansowaną przez gminę i miasto Czerwionka-Leszczyny.

Organami szkoły są:

  • dyrektor szkoły,
  • rada pedagogiczna,
  • rada rodziców,
  • samorząd uczniowski.

Działalnością szkoły kieruje dyrektor, który reprezentuje ją na zewnątrz. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania. Arkusz organizacji dyrektor szkoły przedstawia do zatwierdzenia w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w terminie do 30 maja każdego roku. W wykonywaniu swych zadań dyrektor szkoły współpracuje z radą pedagogiczną, radą rodziców i samorządem uczniowskim. Zwierzchnikiem służbowym dyrektora jest burmistrz gminy i miasta. Zakres obowiązków i kompetencji dyrektora szkoły, rady pedagogicznej, samorządu uczniowskiego i rady rodziców określone są w statucie jednostki.

Źródło: http://czerwionka-leszczyny.com.pl/bip/content/show.php?pg=sp_przegedza

Powered by Mroncz | Designed by: Free MMORPG | Thanks to MMO Games List, Browser Games and Video Game Music